تبریز کرم گلبهی 2712
تبریز گلبهی کرم 2721
تبریز قهوه ای کرم 2771
رویال کرم گلبهی 2212
رویال گلبهی کرم 2221
رویال قهوه ای کرم 2271
شاهکار آبی کرم 2341
شاهکار لاکی کرم 2361
شاهکار قهوه ای کرم 2371
گنبدی 0818
مدل:

گنبدی 0818

قم طلایی 21333
قم سرمه ای 21388
سلطانی کرم 3911
سلطانی گلبهی 3922
هریس لاکی 0668
شاه صنم سرمه ای کرم 16081
شاه صنم لاکی کرم 16061
خشتی لاکی 0566
خشتی کرم سرمه ای 0518
خشتی قهوه ای 0577
خشتی زیبار 0466
باغ  بهشت سرمه ای 8888
کشکولی آبی 9144
کشکولی لاکی 9166
کشکولی طلایی 9133
عشایر سرمه ای 20788
عشایر لاکی 20766
عشایر طلایی 20733
چهل نقش سرمه ای 21288
ستاره کرم لاکی 1416
ستاره لاکی 1466
ستاره کرم 1411
ستاره آبی 1444
ستاره کرم  قهوه ای 1417
ستاره قهوه ای کرم 1471
رز کرم گلبهی 2112
رز قهوه ای کرم 2171
همدان سرمه ای کرم 0781
همدان کرم سرمه ای 0718
همدان قهوه ای کرم 0771
همدان آبی کرم 0741
شاه عباسی کرم آبی 0114
اصفهان کرم آبی 1014
گبه تک ستاره لاکی 0961