همکاری با ما

در حال حاضر شرکت کرامتیان به نیرو های انسانی مجرب و با تجربه در زمینه های زیر نیاز دارد:

- مدیریت منابع انسانی

- منشی

- مدیریت داخلی